Czech

O Kofoedove škole v Dánsku 
Kofoedova škola v Kodani je nestátní organizace, která realizuje sociální práci s dospelými lidmi podle sociálne-pedagogického principu „pomoci k svépomoci“.

Metody školy, která byla založena v roce 1928, vycházejí z krestanských a humanitárních principu a mimo jiné také z tradicního dánského hnutí celoživotního vzdelávání. Škola poskytuje vzdelání, pracovní aktivity v dílnách, poradenství, ubytování, krizovou intervenci a podporu.

Cílem školy je pomáhat lidem se sociálními problémy, aby zacali pracovat na zlepšení svého sociálního života a aby nezustali ve své znevýhodnující sociální situaci. Toto úsilí je holistické a cíle jsou prizpusobovány schopnostem a kvalifikaci konkrétních lidí. Konecným cílem je plné navrácení a integrace do spolecnosti, ale cíle jsou odstupnovány vzhledem k individuálním možnostem jedince. V nekterých prípadech je cílem pouze péce o permanentne vyloucené osoby a jejich podpora.

Behem let se škola podílela na rešení mnoha ruzných sociálních problému jako bezdomovectví, nezamestnanost, pristehovalectví, problémy integrace etnických skupin, alkoholismus, závislost na drogách, psychiatrické problémy. Škola se pokouší prispet ke zmenám ve spolecnosti ve zmínených problematických oblastech a nabízí svou pomoc tam, kde je to nejvíce potreba. Úsilí školy bylo vždy zamereno na lidi, kterí ve spolecnosti zažívají nejvíce težkostí a obtíží.

Rešení sociálních problému škola zasazuje do pedagogického rámce a pri realizaci sociální práce aplikuje pedagogické principy. Pro zduraznení tohoto prístupu jsou uživatelé služeb nazýváni studenti. Škola pomáhá studentum rozvíjet jejich vlastní potenciál, sebeúctu a schopnosti. Duležitým hlediskem v pedagogické práci je inovace a zamerení na možnosti. Jazyk a prístup Kofeodovy školy ke studentum jsou dynamické a vyvíjejí se a jsou prevzaty z prostredí obcanské spolecnosti, nikoli z prostredí medicínského (z oblasti lécby), aby nedocházelo ke stigmatizaci studentu. V podstate škola pristupuje ke studentum jako k obycejným lidským bytostem, které prožívají sociální potíže. Studenti nejsou zarazováni do jednotlivých aktivit podle diagnostikovaných nedostatku, ale podle svých individuálních zájmu a prání.

Problémem soucasných studentu je casto dlouhodobá nezamestnanost, aktuální nebo hrozící sociální vyloucení a psychosociální traumata jako izolace a osamelost. Kofoedova škola je otevrena všem nezamestnaným a znevýhodnovaným lidem, kterí mají zájem o urcitou podporu pri zlepšování svého sociálního života. Školu navštevuje denne 650 – 700 studentu. Rocne školu navštíví asi 3 500 lidí.


Koncepce školy

Škola je založena na myšlence, že pokud budeme lidem pomáhat po stránce sociální, musíme jim pomáhat také po stránce vzdelávací. Zmena znevýhodnujícího postavení úzce souvisí se vzdeláním a rozvojem kompetencí. Nicméne pojmum vzdelání a škola je nutno rozumet v jejich nejširším významu a nejsou výlucne spojeny s konkrétní odbornou kvalifikací. Proces vzdelávání casto zacíná povzbuzením a nekterými základními kroky.

Na základní úrovni se studenti ucí delat veci samostatne a získávají tak zkušenost, že mají urcitou sílu a mají schopnost se rozvíjet. Proto myšlenka vzdelávání má své prirozené místo v práci Kofoedovy školy jako princip rozvoje lidských zdroju. Tento princip muže mít ruzné podoby; od nejjednodušších, kdy studenti pracují proto, aby získali potraviny v jídelne školy, po ucení se aktuálním dovednostem, které zvyšují šance studentu získat práci. Škola pomáhá studentum ve stejné míre rozvíjet osobní, sociální a pracovní kompetence.


Víceúrovnový výcvik a rehabilitace

Kofoedova škola nabízí pracovní výcvik na mnoha úrovních a individuálne zamerené rehabilitacní programy s individuálními cíli. Studenti mohou postupovat svým vlastním tempem a podle svých osobních potreb a prání. Charakteristickým rysem školy je otevrená a volná nabídka služeb kombinovaná s edukacním modelem a zacílená na úplnou nebo cástecnou rehabilitaci. Škola nabízí pomoc tem studentum, kterí hledají podporu v prechodné obtížné situaci, i studentum, kterí se ocitli v mnohem vážnejší krizi. Lidem v situaci krajní nouze muže škola nabídnout podporu v podobe potravin, oblecení a poskytnutí noclehu, ale duraz je kladen na „pomoc k svépomoci“ – pomoci studentum, aby své problémy rešili sami.

Škola vlastní petipatrovou budovu s približne 12 000 ctverecnými metry užitné plochy a prilehlé budovy o rozloze asi 4 000 metru ctverecných.

V hlavní školní budove je asi 30 dílen, koupelna, prádelna, knihovna, jídelna, sociální poradny, poradny pro hledání zamestnání, poradny pro vzdelávání, 24hodinová služba a právní poradna. Krome toho má škola vzdelávací oddelení, které nabízí okolo 150 kurzu, napr. pocítacové kurzy, kurzy matematiky, dánštiny, cizích jazyku, hudební, tvurcí, humanitne zamerené kurzy, sportovní a kulturní aktivity. Každý týden ve škole probíhá približne 200 nejruznejších aktivit.


Pomoc k svépomoci

Pracovní metodou školy je pomáhat studentum pri jejich vlastním úsilí – pomoc k svépomoci. Tato metoda zduraznuje duležitost aktivity samotného studenta. Cílem není jen pomoci studentum, ale naucit je stát se za vlastní úsilí zodpovedným. Škola si uvedomuje, že pomoc je ambivalentní požehnání. Pomoc muže zpusobit, že se lidé stanou pasivními, závislými a dokonce slabšími, pokud je poskytována bez ocekávání aktivní souhry s osobou, která pomoc vyhledává. Pomoc nabízená Kofoedovou školou dodává lidem optimismus, aktivuje je a zvyšuje jejich schopnost sociálního fungování. Studenti se ucí delat veci sami, možná s trápením a chybami. Škola nedelá nic, do ceho nejsou zapojeni a na cem nespolupracují také studenti. Základním principem je, že zamestnanci a studenti pracují spolecne. Tato metoda znamená, že studenti mohou zažívat pomoc jako výsledek svého vlastního úsilí, a tak muže být pomoc spojena se zkušeností osobního uspokojení ve chvíli, kdy studenti dosáhnou neceho hodnotného. Myšlenka pomoci k svépomoci implicitne smeruje k obnove a posilování sebeúcty studentu a zároven ke zjednodušení jejich sociálních problému. Základní duraz je kladen na osobní sílu studentu a schopnost vedet si rady, metoda pomoci k svépomoci se snaží posunout lidi kupredu, nikoli pouze rešit okamžitý problém.


Kofoedovy dolary

Jedním z praktických nástroju v obecném vzdelávacím systému je interní mena, známá jako Kofoedovy dolary. Studenti ve financní tísni si tyto peníze vydelávají prací v dílnách. Peníze mohou utratit ve škole za jídlo, kávu, ovoce, cigarety apod.; všechno zboží a urcité služby (napr. kadernictví a prádelna) jsou oceneny. Prostredí Kofoedovy školy zámerne napodobuje strukturu a principy spolecnosti: musíš pracovat, abys neco získal. Za hodinovou práci si student muže vydelat na teplé jídlo.


Zamestnanci

Škola má asi 150 stálých zamestnancu: poradcu, sociálne-vzdelávacích pracovníku, zrucných remeslníku a ucitelu.


Prístup

Studenti se mohou obrátit na školu sami, nekterým studentum doporucí navštevovat Kofoedovu školu úrady sociální péce, job centra, oblastní psychiatrická centra, pracovníci vezení, nemocnice, odborové svazy. Cas, po který studenti zustávají ve škole, není omezen. Délka studentova setrvávání ve škole je individuální a závisí na osobním rozvoji studenta.

Škola je rozdelena do samostatných oddelení, každé oddelení má svuj vlastní specifický cíl, vlastní rozpocet a také vlastní zamestnance. Každé oddelení je rozdeleno do menších pododdelení a má svého vedoucího. Práce v oddeleních je koordinována vedoucími oddelení a reditelem Kofoedovy školy, kterí se setkávají jednou týdne.

Nejvetším oddelením je vzdelávací úsek, který zamestnává asi 50 ucitelu. Oddelení nabízí okolo 150 kurzu, do kterých se studenti mohou volne hlásit. Škola nabízí kurzy pro rozvíjení tvorivosti, kurzy odpovídající predmetum dánských lidových univerzit i odborné výcvikové kurzy. Jedná se napr. o základy práce s pocítacem, pocítacové zpracování textu, tabulkové procesory, matematiku a aritmetiku, prírodní vedy, starobylé památky, soucasné umení, film, skandinávskou literaturu, psychologii, filozofii, historii Kodane, technickou literaturu a jak ji studovat, šachy, teorii hudby, práci s kuží, šití, malování na hedvábí, práci se drevem a práci s kovem, keramiku, divadlo, kreslení a malování, psaní, varení, pecení, gymnastiku, posilování, jógu, hudební lekce, zpev, dánštinu, anglictinu, nemcinu, francouzštinu, španelštinu, dánštinu pro cizince apod.

Kurzy trvají jeden semestr (6 mesícu) a pred každým novým semestrem je vydáván katalog kurzu. Noví studenti i studenti, kterí již školu navštevují, žádají o prihlášení. Obycejne je na zacátku semestru zapsáno 1100 - 1200 studentu. Behem semestru nekterí z nich kurzy z nejruznejších duvodu opouštejí a jsou nahrazováni studenty ze seznamu cekajících. Noví studenti jsou tedy prijímáni i behem semestru. To klade speciální požadavky na vyucování, které musí být co nejvíce individualizováno. Studenti proto casto mají svuj vlastní individuální vyucovací program, který odpovídá jejich predchozím znalostem a schopnostem. Také vyucování probíhá v krátkých, nezávislých blocích, takže noví studenti se mohou prubežne zapojit do vyucování a nemusí kurz navštevovat od zacátku.

Škola má poradce pro vzdelávání, který radí studentum pri výberu predmetu, ale studenti si mohou vytvorit svuj vlastní program, odpovídající jejich práním a potrebám. Nekterí studenti si svuj studijní plán zaplní mnoha predmety, jiní navštevují jen nekolik málo predmetu. Vyucování muže být samozrejme kombinováno s ostatními aktivitami školy, napr. s prací v dílnách.

Když již byl student prijat do kurzu, ocekává se od neho 80procentní docházka. Pokud student pravidelnou docházku zanedbává nebo prestane kurz navštevovat, lektor se ho pokusí k pravidelné docházce motivovat. V prípade, že je tento pokus neúspešný, je student vyloucen z kurzu a nahrazen dalším.

Vzdelávací oddelení vlastní také knihovnu se sedmi tisíci knihami naucné literatury i beletrie. Knihovna odebírá noviny a casopisy, které jsou využívány pri vyucování. Studenti si mohou knihy z knihovny pujcovat.

Oddelení dílen
Studenti školy mají velmi rozdílné schopnosti a potreby a škola provozuje nejruznejší dílny, aby vyhovela temto ruzným potrebám. Nejméne nárocné jsou montážní dílny, kde studenti kompletují elektrické soucástky a nehotové výrobky, vkládají casopisy do obálek apod. Tyto práce se provádejí jak pro školu, tak i pro vnejší zamestnavatele. Studenti pracují v hodinových blocích a mohou pracovat maximálne ve trech blocích denne. Tyto dílny mají funkci pomoci v akutní nouzi, napr. studentum bez penez, když již utratí svou sociální podporu a nemohou si koupit jídlo. Studenti naleznou práci v dílnách ihned a mohou si vydelat tzv. Kofoedovy dolary. Takto se vyhnou ponižujícímu žebrání o jídlo.


Rehabilitace a pracovní výcvik

Do rehabilitacního programu jsou zacleneny pokrocilejší školní dílny. Oddelení se skládá ze stolarství, kovárny, malírské dílny, autoopravny, tiskarství, prádelny, skladište šatu a nábytku, oddelení úklidu, kuchyne a jídelny. Studenti jsou prijímáni stanoveným postupem a mají normální pracovní týden v dílnách.

Úcelem je poskytnout studentum pracovní trénink, zvýšit tak jejich možnost získat práci a pokud je to nezbytné, vyjasnit, zda student potrebuje specifickou rehabilitaci. Dílny jsou vybaveny moderními stroji a nástroji, takže výcvik probíhá na odborné úrovni. Zamestnanci dílen jsou kvalifikování remeslníci. Sociální pracovníci pomáhají studentum definovat jejich sociální problémy (napr. špatnou financní situaci), pomáhají také pri hledání místa k bydlení a s hledáním práce i hledáním možností dalšího vzdelávání. V nekterých prípadech sociální pracovníci doporucí studenty do predcasného duchodu. Škola se zabývá celkovou situací studenta: ekonomickými pomery, pracovními aktivitami, podmínkami bydlení apod.

Studenti se mimo jiné ucí serizovat a obsluhovat stroje a císt výrobní plány. Do výcvikového programu mohou být zahrnuty také další aktivity. Nekterí studenti získají ridicský prukaz, oprávnení k rízení nákladních vozidel nebo navštevují jiné kurzy, napr. základy práce s pocítacem, dánštinu ci cizí jazyky.

Dílny pracují predevším pro samotnou školu, ale do jisté míry také pro externí zákazníky. Studenti udržují a opravují budovy a zarízení školy, pro externí zákazníky vykonávají montážní, tiskarské a zahradnické práce nebo napr. udržují hrište.

Prumerná doba, po kterou student dochází do rehabilitacní dílny, se pohybuje kolem devíti mesícu. Asi 25 % studentu nachází zamestnání nebo se úcastní dalšího vzdelávání, 25 % prechází do institucí vybavených potrebnými kompetencemi pro poskytování speciálních typu rozvíjejících aktivit, 16 % získá sociální podporu nebo odchází na lécení a ostatní zustávají nezamestnaní. Nicméne i jejich sociální situace se muže behem pobytu v Kofoedove škole zlepšit jiným zpusobem (napr. lepší místo k bydlení, kontrola závislosti na alkoholu a obecné zlepšení života).


Poradenství

Škola zamestnává sociální pracovníky, právníka, poradce pro vzdelávání, pracovního poradce a psychologa. Sociální pracovníci sestavují plány pro studenty a poskytují rady a informace týkající se nároku a práv, bydlení, hledání práce nebo dalšího vzdelávání. Poradenství a plánování probíhá na mnoha úrovních - od schuzek zamerených na osobní cistotu, oblecení a místo k bydlení po schuzky orientované na získání práce a vzdelávání. Sociální pracovník se schází k rozhovoru se studentem každé tri mesíce. Spolecne, student a sociální pracovník, vytvorí individuální akcní plán pro studentuv pobyt ve škole. Jedním z pracovních nástroju sociálního pracovníka je financní pomoc poskytovaná studentum v krizové situaci, jako napr. záloha na byt, platbu nájemného ci úctu za elektrinu. Poskytnutá financní výpomoc musí být vrácena.

Student, který má právní problémy, muže získat radu od povereného právníka, který je studentum k dispozici jednou týdne. Pracovní poradce organizuje kurzy o hledání zamestnání a pomáhá studentum s hledáním práce na normálním nebo podporovaném pracovním trhu. Hledání zamestnání je zahrnuto do akcního plánu studentu, kterí jsou schopni pracovat. Psycholog pomáhá studentum s psychickými potížemi pohlédnout v novém svetle na jejich problémy a rozpoznat zpusoby zacházení s traumaty a frustracemi. Ve vážných prípadech je studentum nabídnuta lécba. Kofoedova škola spolupracuje s Anonymními alkoholiky. Ve škole se konají schuzky Anonymních alkoholiku a jsou otevrené studentum, kterí mají problémy s alkoholem. Pri lécbe alkoholiku spolupracuje Kofoedova škola také s místní nemocnicí.


Grónané

Svou vlastní dílnu mají v Kofoedove škole Greenlanders (puvodní obyvatelé Grónska), kterí tu vyrábejí kajaky a predmety z perel a šijí kožešiny na prodej. Cílem výroby krásných predmetu je zvýšit sebevedomí Grónanu. Pro grónské ženy bez domova zrídila škola ubytovnu a provádí terénní práci na ulicích. Postupne je tato skupina povzbuzována ke zlepšování svého sociálního života nabízením sociálního posílení a také tím, že jsou jim sverovány sociální povinnosti. Škola pracuje s Grónany ve trech velkých mestech v regionech.


Prenocování

Škola má kolem 50 pokoju obývaných mladými studenty bez domova. Ti se podílejí na aktivitách školy a prubežne se ucí každodenním dovednostem: varení, praní, stlaní postelí, nakupovaní apod., aby byli schopni spravovat svuj vlastní pokoj nebo byt.


Jídelna

Jídelna ve škole nabízí snídane, teplá jídla, svaciny, obložené chleby, ovoce a kávu. Denne se v jídelne stravuje pres 300 lidí. Prestože studenti casto platí Kofoedovými dolary, muže se platit i normálními penezi. Kuchyn jídelny zamestnává také cást studentu se zámerem zacvicit je pro práci ve stravovacích službách.


Cílová skupina

Cílové skupiny Kofoedovy školy se mení podle soucasných spolecenských problému. Škola vždy usilovala, aby byla užitecná tam, kde je potreba pomoci nejvetší, a proto se zapojovala do mnoha ruzných sociálních oblastí. Obecne lze ríci, že studenti, aby smeli využívat služby školy, musí být nezamestnaní, musí legálne pobývat v Dánsku a jejich vek musí dosáhnout 18 let. Stežejní cást studentu tvorí dlouhodobe nebo docasne nezamestnaní lidé s vážnými sociálními a psychiatrickými problémy. Kritériem prijetí nejsou sociální ukazatele. Ruznorodost sociálního pozadí a dispozic studentu poskytuje lepší príležitost pro pomoc tem méne schopným. Polovinu studentu tvorí ženy. Více než 40 procent studentu je cizího puvodu. Ve skupine studentu z cizích zemí nalezneme asi 80 národností. Prumerný vek studentu je 36 let. Asi 85 procent studentu má své vlastní bydlení.


Školy v jiných zemích
Kofoedova škola pusobí v Polsku, Estonsku, Litve, Ceské republice a Arménii. Školy pracují na pedagogických principech Kofoedovy školy, ale jsou nezávislými institucemi s vlastním vedoucím orgánem, vlastními zamestnanci, rozpoctem a stanovami.


Autor: 
Ole Meldgaard, vedoucí pro mezinárodní vztahy
Nyrnberggade 1, 2300 Kodan S
Dánsko
Tel. +45 32 68 02 56
Mobil + 45 20 32 20 74
Fax +45 32 95 62 17
E-mail: ole@kofoedsskole.dk