Polski

O Szkole Kofoeda

 

O Szkole Kofoeda
Szkoùa Kofoeda w Kopenhadze jest socjalnà instytucjà pozarzàdowà, stosujàcà zasadæ "Pomocy ku Samopomocy". 

Szkoùa zostaùa zaùoýona w roku 1928 przez Hansa Christiana Kofoeda i czerpie swà ideologicznà podstawæ zarówno z wartoúci i idei chrzeúcijañskich jak i duñskiej tradycji Uniwersytetów Ludowych.

W ciàgu swej wieloletniej dziaùalnoúci Szkoùa zajmowaùa siæ rozwiàzywaniem wielu problemów socjalnych, jak na przykùad bezdomnoúcià, bezrobociem, alkoholizmem, narkomanià, dolegliwoúciami psychicznymi, a takýe trudnoúciami integracyjnymi zarówno ludnoúci napùywajàcej do Kopenhagi z prowincji jak i - w ostatnim czasie - wielkiej grupy uchodêców i imigrantów.

Szkoùa zawsze niosùa pomoc najsùabszym czùonkom spoùeczeñstwa. Szkoùa próbuje dostosowaã swà dziaùalnoúã do ciàgle zmieniajàcych siæ problemów spoùecznych i niesie pomoc tam, gdzie potrzeba jest najwiæksza.

Obecni uczniowie Szkoùy - tak nazywamy tutaj klientów socjalnych szukajàcych naszej pomocy - to przede wszystkim dùugoletni bezrobotni, ale takýe ludzie znajdujàcy siæ na marginesie spoùeczeñstwa lub zagroýeni takà sytuacjà, bezdomni, naduýywajàcy alkoholu lub narkotyków oraz odczuwajàcych izolacjæ i samotnoúã.

Szkoùa jest otwarta dla wszystkich bezrobotnych i nieuprzywilejowanych chcàcych poprawiã swà sytuacjæ ýyciowà. Kaýdego dnia przychodzi tutaj okoùo 600 - 700 uczniów. Przeciætnie kaýdego dnia przyjmujemy 6 - 7 nowych uczniów, a w ciàgu roku Szkoùa ma kontakt z okoùo 3.500 osób - zarówno mæýczyzn jak i kobiet.


Pomoc doraêna i resocjalizacja
Charakterystycznymi cechami Szkoùy jest dostosowanie rodzaju pomocy oraz oczekiwanego stopnia resocjalizacji do potrzeb i moýliwoúci poszczególnego ucznia, oraz poùàczenie otwartej oferty doraênej pomocy rzeczowej z pracà pedagogicznà majàcà na celu caùkowità lub przynajmniej czæúciowà resocjalizacjæ. Szkoùa oferuje nauczanie i moýliwoúã zdobycia wyksztaùcenia, trening pracy, wsparcie w procesie rozwoju osobistego ucznia i jego resocjalizacjæ. Uczniowi znajdujàcemu siæ w doraênych trudnoúciach materialnych Szkoùa oferuje posiùek oraz moýliwoúã skorzystania ze Szkolnych magazynów uýywanej odzieýy i mebli. Szkoùa jest miejscem, gdzie przyjúã moýe kaýdy szukajàcy wsparcia w zarówno aktualnej trudnej sytuacji, jak i ten kto przeýywa bardziej powaýny i dùugotrwaùy kryzys.

 

Czym dysponuje Szkoùa
Szkoùa dysponuje 5 piætrowym budynkiem gùównym o powierzchni uýytkowej okoùo 12.000 m2, kilkoma przylegùymi mniejszymi budynkami oraz 3 budynkami na terenie Kopenhagi. W Szkole znajduje siæ 30 róýnego rodzaju warsztatów, pralnia, ùaênia, stoùówka, miejsca noclegowe, biblioteka, biura doradców do spraw socjalnych, zawodowych i nauczania, konsultacja psychologiczna i prawnicza. Oprócz tego znajduje siæ tutaj duýy dziaù nauczania prowadzàcy okoùo 175 kursów obejmujàcych tak róýne dziedziny jak kursy komputerowe, jæzyk duñski, jæzyki obce, matematyka, przedmioty humanistyczne, gra na instrumentach muzycznych, zajæcia hobbystyczne, sport i rekreacja.

 

Pracownicy Szkoùy
Szkoùa zatrudnia okoùo 150 staùych pracowników. Sà to miædzy innymi róýnego rodzaju doradcy, pedagodzy spoùeczni, instruktorzy zawodu i nauczyciele.

 

Cel pracy Szkoùy
Celem Szkoùy Kofoeda jest niesienie pomocy uczniom w ich dàýeniu do samodzielnej poprawy ich sytuacji ýyciowej. Zakres i rodzaj pomocy jest dostosowany do moýliwoúci i aktualnej sytuacji kaýdego poszczególnego ucznia. Pierwszym, i najambitniejszym celem jest, aby uczeñ osiàgnàù peùnà resocjalizacjæ, to znaczy aby jego ýycie wróciùo do normy, byù ponownie zintegrowany spoùecznie oraz byù w stanie zapewniã sobie samodzielnà - niezaleýnà od systemu pomocy socjalnej sytuacjæ materialnà. Drugim celem jest alternatywna resocjalizacja, to znaczy, ýe uczeñ w dalszym ciàgu pobiera pomoc socjalnà, lecz jego sytuacja ýyciowa jest znaczàco lepsza niý poprzednio. Trzecim, i najmniej ambitnym celem, jest opieka i wsparcie udzielane permanentnie zmarginalizowanym uczniom, wobec których wczeúniejsza praca resocjalizujàca nie przyniosùa poýàdanych rezultatów. Szkoùa pomaga w rozwiàzaniu kaýdej sytuacji ýyciowej ucznia, jak na przykùad trudnoúci materialnych czy mieszkaniowych, zdobyciu wyksztaùcenia i pracy i tym podobnych.

 

Finansowanie dziaùalnoúci Szkoùy
Úrodki finansowe na dziaùalnoúã Szkoùy Kofoeda zapewnione sà z budýetu pañstwa. Oprócz tego Szkoùa otrzymuje pieniàdze od szeregu osób prywatnych w formie darowizn, zapisów testamentowych i tym podobnych, co wynosi okoùo 10 procent caùego budýetu Szkoùy. Na realizacjæ konkretnych projektów doúwiadczalnych w dziedzinie pracy socjalnej Szkoùa moýe otrzymaã úrodki finansowe z róýnego rodzaju oficjalnych fundacji, w tym ze úrodków Unii Europejskiej.

 

Znaczenie pojæcia "Szkoùa"
Szkoùa wychodzi z zaùoýenia, ýe aby efektywnie udzielaã pomocy socjalnej naleýy to robiã na zasadach pedagogicznych. Czæsto jest tak, ýe moýliwoúã wyjúcia z nieuprzywilejowanej sytuacji ýyciowej leýy w zdobyciu odpowiedniego wyksztaùcenia. Lecz pojæcia "nauczanie" i "szkolenie" naleýy rozumieã takýe w ich szerszym znaczeniu niý tylko zdobycie umiejætnoúci zawodowych. Chodzi tutaj o to aby nauczyã naszych uczniów radzenia sobie samym w ýyciu. Dlatego teý "nauczanie" jest naturalnym elementem pracy Szkoùy i obejmuje przyswojenie uczniom szerokiego zakresu zasad i umiejætnoúci, od tak podstawowej zasady jak na przykùad, ýe aby otrzymaã posiùek w Szkolnej stoùówce trzeba sobie wpierw na niego zapracowaã, aý do wùaúciwego wyksztaùcenia zawodowego lub ogólnego znaczàco poprawiajàcego ich szansæ na zdobycie pracy.

 

Pomoc ku Samopomocy
Jak wspomniano na wstæpie, podstawowà zasadà pracy Szkoùy jest "Pomoc ku Samopomocy", co oznacza, ýe nasz uczeñ powinien wykazaã siæ wùasnà aktywnoúcià i samoodpowiedzialnoúcià. Szkoùa jest úwiadoma tego, ýe pomoc jest dwuznacznym dobrodziejstwem. Pomoc moýe uczyniã czùowieka biernym, zaleýnym od pomocy i sùabym jeýeli pomocy tej udziela siæ bez oczekiwania aktywnej wspóùpracy w procesie jej niesienia ze strony otrzymujàcego jà. Prawidùowo udzielona pomoc powinna czyniã czùowieka optymistycznie nastawionym do swej przyszùoúci, czyniã go aktywnym i przywróciã mu umiejætnoúã samodzielnego sterowania swym ýyciem. Nasz uczeñ "uczy siæ czyniàc", uczy siæ na wùasnych doúwiadczeniach. Ma on wykazaã siæ wùasnà aktywnoúcià w procesie niesienia mu pomocy. W ten sposób poczucie zadowolenia z osiàgniætych pozytywnych rezultatów uczeñ odbiera jako wynik wùasnej pracy nad sobà. Celem "Pomocy ku Samopomocy" jest odbudowanie w uczniu poczucia jego wùasnej wartoúci wraz z rozwiàzaniem jego problemów socjalnych. "Pomoc ku Samopomocy" to dziaùania skierowane na przyszùoúã ucznia, przede wszystkim bazujàce na jego wùasnych silnych stronach i moýliwoúciach jego dalszego rozwoju.

 

"Dolary Kofoeda"
Waýnym elementem pedagogiki stosowanej w Szkole Kofoeda jest jej wewnætrzny úrodek pùatniczy - "dolary Kofoeda". Uczniowie zarabiajà ten úrodek pùatniczy poprzez pracæ w Warsztatach Produkcyjnych. Mogà oni ten przeznaczyã na zakup posiùku, kawy lub owoców w Szkolnej stoùówce, a takýe papierosów czy biletu autobusowego w Szkolnym kiosku. Wszystkie towary i usùugi, na przykùad skorzystanie z pralni lub ùaêni, oferowane przez Szkoùæ, majà okreúlonà cenæ wyraýonà w "dolarach Kofoeda". W ten sposób stworzona zostaùa sytuacja odpowiadajàca warunkom w otaczajàcym spoùeczeñstwie, a mianowicie: powinieneú sam zapracowaã na dobra które chcesz nabyã.

 

Czas pobytu ucznia w Szkole
Czas korzystania ucznia ze Szkoùy nie jest ograniczony z góry okreúlonymi datami. Okres pobytu w niej zaleýy od niego samego i jego osobistego rozwoju. Uczniowie przychodzà do Szkoùy z wùasnej woli i opuszczajà jà wtedy kiedy zechcà.

 

Dziaù Nauczania
Generalnie rzecz bioràc, Szkoùa podzielona jest na dwa Dziaùy, kaýdy z nich ma swoje zadania, budýet, pracowników, kierownictwo i skùada siæ z szeregu sekcji. Najwiækszym z tych dziaùów jest Dziaù Nauczania z jego okoùo 175 kursami i zatrudnionych w nim jest okoùo 50 nauczycieli. Uczniowie mogà dowolnie wybraã jeden lub kilka kursów, które obejmujà zakres zajæã od kreatywnych i hobbystycznych, poprzez przedmioty szkole, do kursów dajàcych kompetencje zawodowe. Oto niektóre z nich: kursy komputerowe, matematyka, nauki przyrodnicze, nauki humanistyczne, wspóùczesna sztuka i film, psychologia, filozofia, nauka gry na instrumentach muzycznych, obróbka drewna i metalu, krawiectwo, ceramika, zajæcia plastyczne, nauka przyrzàdzania posiùków, gimnastyka i ãwiczenia siùowe, fryzjerstwo, nauka jæzyków obcych i jæzyka duñskiego dla obcokrajowców i tak dalej, i tak dalej. Przeciætny czas kursu to 6 miesiæcy, równy jednemu semestrowi. Dwa razy w roku Dziaù Nauczania wydaje katalog zawierajàcy listæ kursów oferowanych w nastæpnym semestrze, z którego aktualni i przyszli uczniowie mogà wybraã interesujàce ich tematy. Na poczàtku kaýdego semestru zapisuje siæ na kursy okoùo 1.200 uczniów. W trakcie ich trwania nastæpuje czæúciowy odpùyw uczniów spowodowany róýnymi przyczynami: jedni po prostu opuszczajà Szkoùæ, inni znaleêli pracæ, jeszcze inni przeprowadzili siæ do innego miasta. Na ich miejsce przychodzà uczniowie zapisani na listach oczekiwania. Taka fluktuacja uczestników kursu stawia szczególne wymagania wobec nauczycieli i sposobu nauczania, które powinno byã zindywidualizowane w moýliwie jak najwiækszym stopniu. Na przykùad na kursach komputerowych kaýdy z uczniów ma opracowany indywidualny program nauczania dostosowany do jego zdolnoúci i zakresu wczeúniejszej wiedzy o przedmiocie. Na innych kursach nauczanie przeprowadza siæ w ograniczonych czasowo jednostkach, tak ýe nowy uczeñ moýe bez trudnoúci korzystaã z kursu, pomimo ýe nie uczestniczyù w nim od samego poczàtku. W Dziale Nauczania zatrudniony jest doradca pomagajàcy niezdecydowanym uczniom wybraã odpowiedni dla nich temat, jednak wiækszoúã z nich potrafi samodzielnie dokonaã wyboru odzwierciedlajàcego ich zainteresowania i potrzeby. Uczestnictwo w kursach moýna poùàczyã z innymi zajæciami, na przykùad z pracà w jednym z warsztatów Szkolnych. Szkoùa oczekuje, ýe procent czasu obecnoúci ucznia na zajæciach nie jest mniejszy niý 80%. W przypadku czæstej nieobecnoúci na zajæciach, nauczyciel próbuje nakùoniã ucznia do przestrzegania reguù obowiàzujàcych w Szkole, a gdy to siæ nie uda uczeñ zostaje wypisany z kursu i na jego miejsce przychodzi uczeñ oczekujàcy w kolejce na wolne miejsce. Dziaù Nauczania dysponuje dostæpnà dla kaýdego ucznia Szkoùy bibliotekà z okoùo 7.000 woluminów oraz abonowanymi dziennikami i czasopismami.

 

Dziaù Warsztatowy
Uczniowie Szkoùy majà róýnego rodzaju umiejætnoúci i potrzeby, dlatego teý warsztaty Szkolne sà dopasowane do nich. Warsztatami stawiajàcymi najmniejsze wymagania wobec uczniów sà Warsztaty Produkcyjne. Tutaj praca polega na wykonywaniu najprostszych czynnoúci, jak na przykùad pakowanie gotowych produktów, montaý nieskomplikowanego przedmiotu, na przykùad gniazdka elektrycznego z dostarczonych przez firmy wspóùpracujàce z Szkoùà póùproduktów, i tym podobne. W warsztatach tych uczniowie odczuwajàcy doraêny brak pieniædzy mogà zarobiã wspomniane wczeúniej "dolary Kofoeda", za które mogà nabyã w Szkolnej stoùówce posiùek lub skorzystaã z innych ofert usùugowych Szkoùy. Za jednà godzinæ pracy (9 "dolarów Kofoeda") moýna nabyã obiad w stoùówce i w ten sposób uniknàã poczucia poniýania siæ do ýebractwa. Praca w Warsztatach Produkcyjnych to nie tylko wytwarzanie poýytecznego i widocznego produktu, ale równieý element pracy socjalno - pedagogicznej majàcej na celu odbudowanie w uczniu poczucia swej wùasnej wartoúci i toýsamoúci wraz z przekonaniem wykonywania pracy majàcej sens.


Aktywizacja
Warsztaty produkujàce bardziej skomplikowane wyroby i stawiajàce wobec uczniów wyýsze wymagania niý Warsztaty Produkcyjne to Warsztaty Treningu Pracy czyli: Warsztat Gospodarza Domu obejmujàcy warsztat úlusarsko - kowalski, hydrauliczny, elektryczny i naprawy rowerów, Warsztat Stolarski, Warsztat Malarski, Warsztat Mechaniki Samochodowej, Dziaù Transportu, Drukarnia jak równieý Pralnia, Ùaênia i Magazyny Uýywanych Mebli i Odzieýy oraz Stoùówka. Do tych warsztatów uczniów przyjmuje siæ wedùug specjalnej procedury zwanej - "planem treningu pracy". Celem pracy ucznia w tego typu warsztatach jest zdefiniowanie jego moýliwoúci na rynku pracy jak równieý ponowne przyzwyczajenie - czæsto dùugoletnich bezrobotnych - do rytmu i norm obowiàzujàcych w normalnym miejscu pracy, czyli miædzy innymi do przestrzegania obowiàzujàcego czasu pracy, punktualnoúci, obowiàzkowoúci i tym podobnych. Warsztaty wyposaýone sà w maszyny i narzædzia odpowiadajàce poziomowi technicznemu normalnych warsztatów. Instruktorami zawodu sà wykwalifikowani rzemieúlnicy, którzy we wspóùpracy z doradcami socjalnymi starajà siæ równieý rozwiàzaã trudnoúci socjalne ucznia, jak na przykùad zaplanowanie jego ekonomii, rozwiàzanie problemów mieszkaniowych, wskazanie moýliwoúci dalszego ksztaùcenia czy znalezienia pracy. W szczególnych wypadkach, kiedy praca Szkoùy nie przynosi poýàdanych rezultatów resocjalizacyjnych moýna ucznia zakwalifikowaã do renty inwalidzkiej.

 

Dziaù Grenlandzki
Okoùo 4% uczniów Szkoùy stanowià Grenlandczycy. Majà oni swój wùasny wydzielony oddziaù na terenie Szkoùy, jak równieý w kilku innych miejscach w Kopenhadze jak i w Århus, Ålborg i Esbjerg, gdzie pracuje siæ nad ich problemami socjalnymi i integracyjnymi. Szkoùa oddaùa do ich dyspozycji warsztaty budowy kajaków i szycia odzieýy ze skór, jak równieý niewielki kuter rybacki, czego celem jest ponowne nauczenie ich wykonywania tradycyjnych rzemiosù grenlandzkich

 

Dziaù Doradztwa
W Szkole zatrudnieni sà doradcy socjalni, adwokat, psycholog, doradca do spraw zawodowych i doradca do spraw nauczania. Ich zadaniem jest rozwiàzywanie problemów socjalnych i osobistych naszych uczniów, to znaczy, miædzy innymi, uúwiadamiaã o ich prawach zawartych w przepisach prawnych, o moýliwoúciach zdobycia mieszkania, pracy lub wyksztaùcenia umoýliwiajàcego ich powrót na rynek pracy, ale takýe o - na przykùad - tak trywialnej sprawie jak zasadach higieny osobistej. Rozmowy doradców z uczniami odbywajà siæ co trzeci miesiàc ich pobytu w Szkole, podczas których, wspólnie z uczniem, opracowuje siæ plan dziaùania Szkoùy i ucznia w celu osiàgniæcia zamierzonego na poczàtku celu. Szkoùa ma moýliwoúã udzielenia uczniowi poýyczki na wkùad do spóùdzielni mieszkaniowej czy zapùacenia zalegùych rachunków za czynsz czy úwiatùo. Adwokat, który pomaga uczniom w rozwiàzaniu ich sàdowych spraw, oraz psycholog sà do dyspozycji uczniów jeden dzieñ w tygodniu. Doradca do spraw zawodowych przeprowadza kursy "poszukiwania pracy", na przykùad o znalezieniu jej poprzez Internet lub ogùoszenia w prasie, a takýe napisaniu prawidùowego i jak najbardziej skutecznego podania o pracæ. W przypadku ucznia nie majàcego jak najmniejszych szans na rynku pracy opracowuje siæ plan

dziaùania Szkoùy i ucznia majàcego na celu poprawæ jego sytuacji socjalnej.

 

Przyjæcie nowego ucznia
Osoby poszukujàce pomocy Szkoùy lub chcàce uczestniczyã w jej szerokiej ofercie kursów otrzymujà tak zwanà "kartæ ucznia". Odbywa siæ to podczas pierwszej rozmowy z doradcà socjalnym, podczas której wyjaúnia siæ socjalnà sytuacjæ przyszùego ucznia. W niektórych przypadkach naleýy podjàã natychmiastowe dziaùania, na przykùad skierowaniu go do "Warsztatu produkcyjnego" gdzie moýe "zarobiã" wspomniane wczeúniej "dolary Kofoeda" na posiùek w Szkolnej stoùówce, lub do Szkolnego Magazynu uýywanej odzieýy lub mebli. Kaýdy z nowo przyjætych uczniów zostaje przypisany do konkretnej "osoby kontaktowej" spoúród Szkolnych doradców socjalnych lub nauczycieli, u których moýe on w kaýdej chwili poszukiwaã pomocy w ewentualnych aktualnych problemach. Zadaniem "osoby kontaktowej" jest motywacja ucznia w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania jego pobytu w Szkole.

 

Inne oferty Szkoùy
Szkoùa dysponuje 25 miejscami noclegowymi dla - miædzy innymi - aktualnie bezdomnych osób. Czæúã z tych miejsc jest przeznaczona dla mùodych osób majàcych potrzebæ spoùeczno-pedagogicznego treningu. Podczas ich zamieszkiwania w Szkole uczestniczà oni w zajæciach jednego lub kilku z rozlicznych kursów w Dziale Nauczania lub pracujà w jednym ze Szkolnych warsztatów. W dziale tym dyýurujà pracownicy Szkoùy przez caùà dobæ.

Szkoùa dysponuje równieý "Domem Mùodzieýy" z miejscem dla 19 uczniów, którzy podczas pobytu w nim powinni przyswoiã sobie najbardziej podstawowe nawyki samodzielnego ýycia codziennego - jak na przykùad - rozsàdnego dokonywania zakupów, przyrzàdzania posiùków, sprzàtania, higieny osobista i tym podobnych.

Budynki byùego gospodarstwa rolnego "Haugegaard", znajdujàcego w póùnocnej czæúci Zelandii, zostaùy przeznaczone przez Szkoùæ na wspólnotæ mieszkaniowà dla 6 uczniów majàcych problemy psychiczne. Takýe tutaj, tak jak we wczeúniej wspomnianych Dziale noclegowym i Domu Mùodzieýy, praca z tymi uczniami przebiega wedùug zasad pedagogicznych i wymaga siæ od nich bycia aktywnymi - to znaczy miædzy innymi - uczestniczenia w jakiejú formie nauczania lub pracy.

Szkolna stoùówka zapewnia naszym uczniom moýliwoúã odpùatnego spoýycia úniadania, przekàsek, obiadu, owoców, kawy lub herbaty. Korzysta z tej oferty dziennie okoùo 300 uczniów mogàcych pùaciã za posiùki zarówno "dolarami Kofoeda" jak i normalnà walutà. Stoùówka traktowana jest równieý jako miejsce "treningu pracy", podczas którego uczniowie pracujàcy w niej pod nadzorem i kierownictwem fachowego personelu mogà nabyã szerokie umiejætnoúci zawodowe, umoýliwiajàce im znalezienie pracy w tej branýy.


Charakterystyka uczniów Szkoùy
Zgodnie ze zmieniajàcymi siæ, z biegiem czasu, dominujàcymi problemami spoùecznymi, przychodzà do Szkoùy osoby z róýnymi potrzebami. Szkoùa w czasie swej dùugoletniej egzystencji próbowaùa zawsze "... byã tam, gdzie potrzeba najwiæksza". Generalnà zasadà Szkoùy jest, ýe osoba chcàca byã jej uczniem i skorzystaã z jej pomocy jest bezrobotna, w wieku powyýej 18 lat i posiadajàca legalny pobyt w Danii. Aktualni uczniowie to osoby z powaýnymi problemami socjalnymi i psychicznymi oraz dùugotrwale lub czasowo bezrobotni. Ale Szkoùa nie segreguje swych uczniów wedùug ich problemów. Myúlà przewodnià jest, ýe zgrupowanie róýnego rodzaju uczniów w jednym z kursów nauczania lub warsztatów daje pozytywny efekt w postaci motywacji "sùabszych" uczniów do dorównania uczniom "mocniejszym". Mniej wiæcej poùowæ z naszych uczniów stanowià kobiety. Trochæ ponad jednà czwartà czæúã uczniów Szkoùy ma bierne powiàzanie z rynkiem pracy - to znaczy - pobiera zasiùek dla bezrobotnych i jest w okresie tak zwanej aktywizacji, a mniej wiæcej poùowa utrzymuje siæ z zasiùku socjalnego. 15 procent jest na tak zwanej tutaj "wczeúniejszej emeryturze", a reszta korzysta z innej formy pomocy socjalnej. 60 procent naszych uczniów to Duñczycy, natomiast pozostaùe 40 procent to cudzoziemcy pochodzàcy z okoùo 80 róýnych krajów. Statystyczna przeciætna wieku naszych uczniów to 36 lat. Najwiækszà grupæ uczniów stanowià osoby miædzy 40 a 49 rokiem ýycia. 85 procent uczniów posiada mieszkanie lub wynajmuje pokój, reszta mieszka w róýnego rodzaju instytucjach socjalnych lub u przyjacióù albo znajomych. 70 procent uczniów Szkoùy mieszka samotnie.